Forms/Policies

Resources
Cyprus Link
Bulgaria Медицински стандарт – психиатрия Link
Bulgaria Етични принципи в психотерапевтичната практика в България Link
Bulgaria НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НАРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г Link
Bulgaria НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2020 Link
Bulgaria Закон за здравето Link
Bulgaria НАРЕДБА № 8 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, КОИТО СА БИЛИ ЗАВИСИМИ ИЛИ СА ЗЛОУПОТРЕБЯВАЛИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА Link
Portugal Link
Spain Link